• ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
    Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка и пускане в експлоатация на бобинажна машина за навиване на намотки високо напрежение с кръгли проводници за масленонапълнени разпределителни трансформатори" Изтегли документацията тук
  • СЪОБЩЕНИЕ
    На 12.02.2020 год. ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1338-C01 по проект "Подобряване на производствения капацитет на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД"   Проектът ще се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., в рамките на процедура  BG16RFOP002-2.040 "Подобряване на производствения капацитет  в МСП" и е на обща стойност 616 086,45лв., от които размерът на БФП е 63,49% (391 166.00лв.). В рамките на…
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯза представяне на дейностите по изпълнение на проект на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД Г-н Евгени Славенин – Изпълнителен Директор на Леми Трафо ЕАД и Ръководител на проект „Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина“, организира пресконференция на 13.07.2016 год. от 10.00 часа в заседателната зала на фирма Леми Трафо ЕАД, гр. Перник, ул. “Владайско въстание“ №1. Бяха поканени представители на…